Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Deze MR heeft wettelijk geregelde rechten.

Op o.b.s. Buitenvree bestaat de MR uit 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers; de directeur is op uitnodiging aanwezig bij MRvergaderingen en heeft een adviserende rol.

Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Er worden hiervoor verkiezingen georganiseerd.

De MR vergadert 6 maal per jaar en buigt zich dan over het beleid van de school. Tijdens de MRvergaderingen worden beleidsmatige besluiten genomen. Hierin heeft de MR 2 soorten rechten:

1. Instemmingsrecht:

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders/verzorgers bij de school worden betrokken.

2. Adviesrecht:

De Medezeggenschapsraad adviseert de directie en het Bevoegd Gezag (bestuur) over hun plannen met de school. De MR is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid.

Dit schooljaar bestaat de oudergeleding uit Jeanine Hessels (voorzitter), Martine Koops en Michiel Timmerman. De leerkrachtgeleding bestaat uit San Kroezen, Manny Lassche en Ellen Huizinga.

Heeft u interesse een vergadering bij te wonen dan bent u van harte welkom!

Vergaderdata 2017-2018: 28 november, 17 januari, 22 maart, 7 mei en 2 juli. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.


Voor tips, suggesties en vragen kunt u een mail sturen naar mr@obsbuitenvree.nl