De Buitenvree: een kanjerschool


De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op sociaal-emotioneel gebied. Het team is geschoold in het geven van Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Doelen zijn:

  • een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas
  • zich niet laten verleiden tot sociaal destructief gedrag
  • bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen
  • beheersing door kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten
  • bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben

Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.
Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf en met een ander leert omgaan.

De school dient voor te bereiden op het maatschappelijk functioneren, nu en in de toekomst. Tot de maatschappelijke functies van het onderwijs behoort onder meer dat de school bij leerlingen waarden en normenbesef kweekt.

Vanuit de kanjermethodiek leren wij de kinderen hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties. Ook de leerkrachten hebben geleerd hoe ze, allemaal op dezelfde wijze, kinderen vanuit de kanjermethodiek moeten aanspreken, toespreken en aanleren hoe ze zich als Kanjers moeten gedragen.

Het team heeft een stappenplan conflictbeheersing ontwikkeld waarmee iedere leerkracht op dezelfde manier omgaat.