Activiteitencommissie (AC)


De school heeft een activiteitencommissie waarin ouders/verzorgers van de school zitting hebben. Deze groep is medeorganisator van en actief betrokken bij allerlei activiteiten, vieringen, festiviteiten die op en rondom school worden gehouden. Voor de school is deze commissie onmisbaar! In een huishoudelijk reglement zijn de taken,bevoegdheden en de procedure m.b.t. het aan- en aftreden beschreven. De activiteitencommissie komt iedere 6 weken samen. Vanuit het team neemt een leerkracht zitting in de activiteitencommissie om zo de verbinding tussen team en ouders goed te leggen en te houden. 
Voor de vele activiteiten die worden georganiseerd wordt een vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds) gevraagd. 


SCHOOLFONDS
Het schoolfonds is een vrijwillige ouderbijdrage en wordt beheerd door de activiteitencommissie. Het bedrag voor de groepen is: € 20,00. Het schoolfonds wordt via automatische incasso geïnd. Wanneer u ervoor kiest de activiteitencommissie niet te machtigen, zijn wij genoodzaakt de kosten te verhogen. Voor het schoolfonds geldt dat er per kwartaal, per kind € 1,- extra in rekening wordt gebracht. Wanneer uw kind op school wordt ingeschreven, ontvangt u een machtigingskaart voor het betalen van het schoolfonds. Na ondertekening kunt u dat weer inleveren op school. Het onderwijsleerpakket is niet afhankelijk van het schoolfonds.


De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de activiteitencommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen is er de mogelijkheid om een regeling te treffen met de schoolleiding.  De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de penningmeester van de activiteitencommissie. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten, zoals schoolfeesten; sinterklaas- en kerstvieringen; ouderavonden; sportevenementen; culturele activiteiten en dergelijke, bekostigd. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/verzorgers van o.b.s. De Buitenvree.