De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school.
Wij hebben onder meer een aanbod b\voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige ) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften.
Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld, Vaart & Vecht.
Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signalen met de ouders. We willen de ervaringskennis van de ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden.
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing
Hieronder  geven we beknopt weer op welke manier we op onze school leerlingen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.
 
Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen leren en om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school.
Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Zij is beeldcoach en kan beeldcoaching inzetten. Daarnaast kunnen er talentgesprekjes met leerlingen plaatshebben om ze inzicht te geven in wat hun interesses en talenten zijn.
Verder is aan onze school (vanuit Onderwijsstichting Arcade) een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht.
Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden.
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing.
Hieronder geven we beknopt weer op welke manier we op onze school leerlingen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.
 
Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een kind dat lekker in z'n vel zit, met plezier naar school gaat, zich veilig voelt in de groep, zal daardoor beter presteren.
 
Voor kinderen die specifieke zorg behoeven:
We werken groepsdoorbrekend met rekenen. Hierdoor krijgen kinderen het rekenonderwijs dat past bij hun niveau;
We bieden kinderen extra ondersteuning d.m.v. het inzetten van een onderwijsassistent. Zij werkt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht;
Breinstein; Onderwijsstichting Arcade, waar onze school onder valt, heeft onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. In deze groep is er een onderwijsaanbod vanaf groep 4 op het niveau dat deze kinderen nodig hebben. Centraal staat vooral het leren leren. De leerkrachten van deze Breinsteingroepen zijn opgeleid tot specialist begaafdheid.
 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
Specialist
Aantal dagdelen
Intern Begeleider
6
Logopedist 1
Gedragsspecialist 1