Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Ouderraad


De school heeft een activiteitencommissie waarin ouders/verzorgers van de school zitting hebben. In een huishoudelijk reglement zijn de taken, bevoegdheden en de procedure m.b.t. het rooster van aan en aftreden beschreven. De AC is een groep ouders/verzorgers die actief behulpzaam is bij o.a. vieringen, festiviteiten, klussen, school en veiligheid en het werven van middelen. Zij vergadert twee keer per jaar met het team en minimaal vijf keer per jaar onderling.
Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de AC.


De AC organiseert veel activiteiten in een schooljaar en vraagt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage die middels automatische incasso wordt geïnd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de AC en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. De bijdrage bedraagt € 20,- per leerling, per schooljaar voor de groepen 1 t/m 8. Zie 4.8. De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de penningmeester van de AC. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten bekostigd zoals schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, sportevenementen, culturele activiteiten en dergelijke. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/verzorgers.
 
De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten op school. Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt aan de ouders per kind jaarlijks een bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en is kostendekkend. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, zal het u duidelijk zijn dat bovengenoemde activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden als de bijdrage ook daadwerkelijk wordt voldaan.  
In het kader van wetgeving heeft onze school een regeling opgesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage. Zie hoofdstuk 4.8.