Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Ziekmelden


Ziekmeldingen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, kunt u dit  aan ons doorgeven, bij voorkeur via de schoolapp. 
Bij bijzonderheden kunt u bellen tussen 8.00 en 8.25 uur op het telefoonnummer van school: 0524-512232.  


Ziekte van leerkracht

Als een leerkracht ziek is, proberen we om waar mogelijk bekende invallers voor de groep te krijgen. Als een leerkracht langer ziek is, krijgen de ouders bericht over de vervanging. Het kan voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is, dan moeten we de groep naar huis laten gaan of thuis laten blijven. Waar mogelijk zullen we de avond ervoor al gebruik maken van de email en/of SchoolApp. Kinderen die niet thuis terecht kunnen, kunnen misschien bij vriendjes worden ondergebracht. Als dat ook niet lukt, zullen we voor noodopvang op school zorgen.  


Bezoek huisarts/tandarts/dokter en externe deskundigen

We vragen u de bezoeken aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken, wilt u dit dan bij de leerkracht melden? Aan bezoekjes aan externe deskundigen (logopedist, orthopedagoog, bewegingsdeskundige, etc.) werken wij mee. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken of het mogelijk/verstandig is om dit onder schooltijd te doen. We wijzen u er wel op dat wanneer deskundige hulp onder schooltijd wordt geboden dit onder de verantwoordelijkheid van de school valt en dus te allen tijde een terugkoppeling naar school moet plaatsvinden.