Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Kanjertraining De zorg voor een positief pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op sociaal-emotioneel gebied. Daarom heeft o.b.s. De Buitenvree ervoor gekozen zich te ontwikkelen tot Kanjerschool

De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf en met een ander leert omgaan. 

De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. Daarnaast wil de Kanjertraining het welbevinden vergroten bij kinderen. Om dit te bereiken richt de training zich op een drietal voorwaardelijke doelen:
1. Het vergroten van moreel besef over welk gedrag prettig is voor jezelf en de ander;
2. Het bewust maken van de motivatie om dit gedrag te willen vertonen;
3. Het vergroten van verantwoordelijkheidsbesef voor het daadwerkelijk vertonen van dit gedrag.

De Kanjertraining is erop gericht kinderen authentiek gedrag te leren, dat wil zeggen gedrag waar zij zichzelf goed bij voelen en waar de omgeving (klasgenoten, leerkrachten, ouders, buurtgenoten) zich ook goed bij voelt.
Meer informatie is te vinden op 
www.kanjertraining.nl.